۱۳۹۰ دی ۷, چهارشنبه

شفافیت و حسابدهی، به تحکیم حکومتداری می انجامد

گزارش دهی حکومت محلی به ملت در ولایت بامیان، پروسه ایست که از هفت سال بدینسو بمنظور تامین شفافیت و حسابدهی و اطلاع رسانی از انکشافات صورت گرفته به مردم، درین ولایت تطبیق میگردد.
به یقین که روابط منطقی و دوامدار میان حکومت و مردم و اطلاع رسانی و گزارش دهی فرایندیست که میتواند میزان باور و اعتماد مردم نسبت به حکومت و ادارات اجرائیوی را ازدیاد بخشیده و آن را بسوی سیر صعودی سیر دهد، اما به شرط آنکه عناصر حیاتی و موثر درین روند در نظر گرفته شود.
بازتاب حقایق و کارکرد های واقعی و روشن ادارات در حضور نمایندگان واقعی مردم که قدرت درک و تحلیل معلومات و گزارشات را داشته باشند حقیقتا بار موثریت کنفرانس گزارش دهی را به میزان وسیعی افزایش میدهد.
حضور پررنگ و همه جانبه نمایندگان جامعه مدنی و اصحاب رسانه ها به خصوص رسانه های مستقل و غیر وابسته و سهم گیری فعالانه و متعهدانه آنان در جریان کنفرانس، میتواند نقش بسا مهم و تعیین کننده ای در شفافیت هرچه بیشتر و گشوده شدن زوایای تاریک داشته باشد.
دادن فرصت کافی و مساویانه به تمام اشتراک کنندگان که بتوانند آزادانه و بدون هیچ ملاحظه و سانسوری سوالات شان را از نهادهای مورد نظرشان مطرح سازند و دریافت پاسخ های مقنع و موجه در تمام موارد، حق مسلم آنان دانسته شود.
مسئولین امور که از صلاحیت کامل برخوردارند باید در مقابل سوالات طرح شده باخونسردی و با توضیحات کامل به پاسخ بپردازند و اجازه ندهند احساسات برآنان غلبه نموده و یاهم سوالات را عمداً و یا بگونه غیر عمدی به خصومت، دشمنی و یا توطئه و تخریب تعبیر نمایند، در غیر آن طرح سوالات و جوابات مبهم و کلی و غیرقناعت بخش، به جزء اغتشاش اذهان نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت.
انتقاد پذیری و اعتراف به کمکاری و پذیرفتن نواقص و معایت و احیاناً تقصیرات توسط مسئولین امور، جایگاه خاصی در پروسه گزارش دهی باید داشته باشد و باتوجه به این اصل که هیچ امری بدون خلاء و نواقص نمیتواند باشد و همگان به آن مقر و معترفند، به یقین که مسئولین در ولایت بامیان نیز از آن استثناء نیستند، پذیرش نواقص و کمکاری ها برجسته ترین و موثر ترین بخش روند گزارش دهی به ملت را میتواند تشکیل دهد زیرا ملت نه فقط تشنه شنیدن توصیفات و تعریفات و گوش دادن به آمار و ارقامی هستند که مسئولین خود بیان میکنند، بلکه میخواهند بدانند آنانی که در انجام وظایف شان تعلل نموده اند و یا هم توانایی پیشبرد وظایف شان را ندارند، با چه برخوردی از طرف مقامات مربوط مواجه میشوند تا در سال آینده شاهد بهبود اوضاع و شنونده دست اوردهای بیشتر و بهتر و با کیفیت تر، باشند.
کنفرانس گزارش دهی حکومت محلی بامیان به ملت نیز تعدادی از موارد ذکر شده را داشته است و امید میرود که روند روبه بهبود این امر، سال به سال سرعت بیشتری بخود گیرد و ساکنین ولایت بامیان لایه های اعتماد شان به حکومت را ضخیم تر ببافند و نتیجتاً انکشاف و ترقی و بهبود امور و وضعیت نابسامان انکشافی و بازسازی فعلی در ولایت بامیان، اندکی بسوی مسیر مثبت و سازنده به پیش رود.
آنگاه خواهد بود که بامیان باردیگر جایگاه واقعی خویش را در جغرافیای کشور بدست آورد و از زیر لایه های سنگین و ضخیم فقر و محرومیت بدر آید.

۱۳۹۰ آذر ۲۳, چهارشنبه

کمک های مردم و جامعه مدنی بامیان به زندانیان در بند میرسد؟؟؟

دیروز شنیدم جمعی از فعالین مدنی بامیان و مردم خیر این ولایت مقداری از مواد سوختی و محروقاتی را برای زندانیان محبس ولایت بامیان که در سرمای شدید زمستان بامیان بدون وسایل گرمازا به سرمی برند، جمع آوری کرده اند.
سخن اصلی این جاست که کدام ضمانتی وجود دارد که این کمک ها مستقیما بدست این زندانیان برسد و آنان از آن در جهت گرم کردن اتاق های شان استفاده کنند؟ با توجه به اینکه براساس اظهارات آمر محبس این ولایت، استفاده از مواد آتش زا در داخل زندان ممنوعیت قانونی دارد و نباید استفاده شود. با این حال آیا آنان راضی به این میشوند که قانون را در جهت دلسوزی و ترحم به زندانیان بشکنند؟ و مسئولیت شکستن قانون را چه شخص و یا نهادی به عهده میگیرد؟
این در حالیست که دولت هیچ توجهی برای راه اندازی سسیتم گرم کننده برای زندانیان در داخل اتاق های این زندان کرایی ایجان نکرده است.